Ledige tomter


Ledige tomter: Markert med grønn farge
Solgte tomter: Markert med rød farge

Avstander

Det er kort avstand til sentrale steder i regionen:

  • Granvin – 15 km.
  • Hardangerbrua/riksveg 7 – 22 km.
  • Bergen sentrum – 112 km.
  • Bergen Lufthavn, Flesland – 110 km.

Salgsprosessen

Kjøp av tomt i Voss Næringspark Istad startar med at kjøpar melder sin interesse og ynskt storleik, opparbeidingsgrad og byggjeplanar.

Deretter møter kjøparen representant for næringsparken for ei synfaring på aktuelle tomter. Under synfaringa går ein gjennom behova til kjøpar, reguleringsplanar og andre reglar.

Når kjøpar finn ei tilfredsstillande tomt får vedkommande opsjon og et førebels prisoverslag på tomta. Opsjonen gjeld vanlegvis 1-3 månader, som er tida då ein kjøpar planlegg bygg på tomta.

Etter at byggingsprosjektet er bekrefta, blir kjøpskontrakt utarbeidd. Når partane er samde blir kontrakten oversendt til kjøpar for underskrift. Deretter blir kjøpekontrakten behandla/signert av seljar.

Når kjøpskontrakten er godkjent/signert, utformar kjøpar en byggjesøknad som sendes til kommunen.

Informasjon og søknadsskjema kan lastast ned frå www.dibk.no/saksbehandling/byggsok/Byggesaksblanketter eller

www.voss.kommune.no dersom det berre skal søkjast om oppføring av et garasjebygg eller mindre påbygg.

Kontaktopplysningar:

Voss Eigedom AS v/dagleg leiar Svein Erik Aldal, tlf. 952 62 066, epostadresse svein.e.aldal@vosseigedom.no

Snakk med oss

Uttrågata 9
Man-fre: 09-15.30
Telefon 952 62 066 / 56 52 13 29
post@vosseigedom.no

Skriv til oss

Postboks 145
5701 Voss

post@vosseigedom.no

Besøk oss

Uttrågata 9
Man-fre: 09-15.30